Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych Użytkowników korzystających z Serwisu.
Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdują definicje zawarte w Regulaminie.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Regulaminu, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka Prywatności.

Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpłaconym w całości.

Zakres i podstawa zbierania danych osobowych.

PROIDEA zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.

PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy dokonali rejestracji w Serwisie:

(i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) adres korespondencyjny (adres, kod pocztowy, miasto), (vi) źródło wiedzy o Konferencji, (vii) motywy dlaczego bierze udział w Konferencji. Opcjonalnie, jeżeli dane te zostały podane przez Użytkownika, PROIDEA może zbierać również: (viii) dodatkowe uwagi Użytkownika, (ix) nazwę Użytkownika w serwisie Twitter.

PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące firm dokonujących zgłoszenia Uczestników i Użytkowników dokonujących zgłoszenia:

(i) nazwa firmy rejestrującej, (ii) adres, (iii) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, (iv) adres e-mail osoby zgłaszającej, (v) numer telefonu osoby zgłaszającej (vi) adres korespondencyjny (adres, kod pocztowy, miasto), ( (vii) źródło wiedzy o Konferencji, (viii) motywy dlaczego bierze udział w Konferencji. Opcjonalnie, jeśli dane te zostały podane przez Użytkownika, PROIDEA może zbierać również: (ix) dodatkowe uwagi Użytkownika, (x) nazwę Użytkownika w serwisie Twitter oraz (xii) numer NIP firmy.

PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane Użytkownika, ​który bierze udział w Konferencji w charakterze Prelegenta: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu, (iv) e-mail, (v) kraj zamieszkania, (vi) nazwę firmy, (vii) stanowisko, (viii) skrócony życiorys (bio), (ix) rodzaj sesji, (x) tytuł wykładu, (xi) kategoria, (xii) stopień trudności prezentacji, (xiii) abstrakt, (xiv) czas trwania, (xv) język wystąpienia.

Użytkownicy udostępniają PROIDEA dane osobowe oraz inne dane wyżej wskazane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz na Platformie.

Cele zbierania danych osobowych i zakres ich przetwarzania.

Wszelkie dane zebrane przez PROIDEA wykorzystywane są w celach, dla realizacji których zostały one zebrane.
(a) W odniesieniu do Uczestników i Użytkowników: PROIDEA przetwarza dane w celach związanych z organizacją Konferencji, w tym rejestracji Uczestników, zapewnienia komunikacji z Uczestnikami i podmiotami dokonującymi zgłoszenia Uczestników, jak również̇w innych celach związanych z wykonaniem umowy o udział w Konferencji, procedurą reklamacyjną.

(b) W odniesieniu do Prelegentów: PROIDEA przetwarza dane w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem Prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem Prelegenta w Konferencji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika, który bierze udział w Konferencji w charakterze Prelegenta następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia Prelegenta​] i​ jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.

(c) W przypadku, jeśli Użytkownik lub Uczestnik niebędący Użytkownikiem wyraził na to zgodę, PROIDEA oraz partnerzy Konferencji przetwarzają w celach związanych z przekazywaniem informacji o działalności i ofercie PROIDEA oraz partnerów Konferencji (cele marketingowe) następujące dane:

Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie c) powyżej jest dobrowolne i nie stanowi warunku uczestnictwa w Konferencji – Uczestnik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (TAK lub NIE) w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu powinien poinformować o tym PROIDEA, wysyłając stosowną prośbę pocztą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@proidea.org.pl bądź na adres PROIDEA: ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po wycofaniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio.

Prawo dostępu

Użytkownikom oraz Uczestnikom niebędącym Użytkownikami, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia.

PROIDEA zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych można dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres PROIDEA.

Cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych Cookies.

Użytkownik Serwisu informowany jest o wykorzystywaniu w Serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na stronie Serwisu. Jednocześnie PROIDEA informuje Użytkownika, że dalsze korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies, chyba, że obsługa cookies została przez użytkownika wyłączona w ustawieniach przeglądarki.

Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika korzystającego z Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Cookies nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

Mechanizm Cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy i inne niebezpieczne oprogramowanie.

Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookie do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

PROIDEA zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi Użytkowników.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez PROIDEA mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy PROIDEA, uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, a także podmiotowi którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

 

Do danych osobowych zbieranych przez PROIDEA dostęp ma również podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Konferencję. Ponadto jeżeli Uczestnik korzysta ze sposobu płatności on-line PROIDEA udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności. Dane przekazywane są w oparciu o zawarte przez PROIDEA umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku wyraźnej, dobrowolnie udzielonej zgody, o której mowa w punkcie c) ​ustępu Cele zbierania danych osobowych i zakres ich przetwarzania partnerzy Konferencji również są uprawnieni do przetwarzania wskazanych danych osobowych.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

PROIDEA przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na podany wyżej adres korespondencyjny lub adres e-mail:rejestracja@proidea.org.pl

Zmiany Polityki Prywatności

PROIDEA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a jej zmiana następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 5.03.2018 r.

******************

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY